Privacy & Cookie Policy

Onderhavige privacy policy geldt voor alle bezoekers van de website van Van Diest.

Contactgegevens Van Diest
De website van Van Diest zijn eigendom van – en worden beheerd door – Van Diest NV, statutair gevestigd te Grote Baan 59, 1650 Beersel.
Het inschrijvingsnummer van Van Diest BV bij de Kamers van Koophandel is 0439.874.610

Respect voor privacy
Van Diest NV (hierna tevens te noemen: “Van Diest”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Van Diest verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van uw gegevens
Als u op de webshop van Van Diest een bestelling plaatst, heeft Van Diest uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om uw gebruik van de website en de webshop van Van Diest te optimaliseren, kan Van Diest, met uw toestemming, uw persoonlijke gegevens, de gegevens met betrekking tot uw bestelling en de gegevens met betrekking tot het gebruik van de diensten van Van Diest opslaan en bewaren. Hierdoor kan Van Diest haar website en webshop beter op u afstemmen en u zaken aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

Als u via de website en/of via de webshop van Van Diest een account aanmaakt, bewaart Van Diest de door u doorgegeven informatie, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen. Met uw toestemming gebruikt Van Diest uw gegevens om u te informeren over aanbiedingen, over speciale acties en over mogelijke (nieuwe) ontwikkelingen van de website en webshop van Van Diest. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dat Van Diest laten weten door een e-mail te sturen naar info@vandiest.be.Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met Van Diest. De contactgegevens van Van Diest kunt u bovenaan deze privacy policy vinden.
Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van de website en webshop van Van Diest bijgehouden. Informatie zoals de bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie worden door Van Diest slechts voor intern beleid gebruikt. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.

Inzien, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
U bent gerechtigd Van Diest schriftelijk een overzicht te vragen van uw gegevens die door Van Diest worden verwerkt. Ook kunt u om correctie of verwijdering van uw gegevens verzoeken.
Uw verzoek tot het opvragen, het wijzigen of het verwijderen van uw gegevens dient door u te zijn ondertekend en dient vergezeld te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Na ontvangst van uw verzoek zal Van Diest zo spoedig mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

Het delen van uw gegevens met derden
Van Diest zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Van Diest zal uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. De door Van Diest ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben geen toestemming om uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor Van Diest te kunnen uitvoeren of indien dit noodzakelijk is om aan hun wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Van Diest behoudt zich het recht voor deze cookies te gebruiken om u, bij een volgend bezoek aan de website en webshop van Van Diest, te kunnen herkennen. Cookies stellen Van Diest in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot het identificeren van personen.
U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies tijdens uw bezoek aan de website en webshop van Van Diest toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat.

Links
Onderhavige privacy policy heeft slechts betrekking op de website en de webshop van Van Diest.

Wijzigingen privacy policy
Van Diest behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop zij met gegevens omgaat en om de voorwaarden zoals omschreven in deze privacy policy aan te passen.
Indien Van Diest de voorwaarden zoals omschreven in deze privacy policy aanpast en zij deze aanpassingen wil toepassen op de door u – reeds voor bedoelde wijziging(en) – verstrekte gegevens, wordt u hierover op het door u doorgegeven e-mailadres geïnformeerd. U kunt in dergelijk geval binnen zeven werkdagen na verzending van deze e-mail schriftelijk, dan wel via elektronische weg, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens volgens de aangepaste privacy policy. Op deze pagina treft u altijd de meest recente versie van de privacy policy aan.

Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy policy van Van Diest, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@vandiest.be. Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met Van Diest.
De contactgegevens van Van Diest kunt u bovenaan deze privacy policy vinden.
Deze privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving. Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, vindt u terug op https://www.privacy.fgov.be.